cán bộ viên chức khoa điện

BAN LÃNH ĐẠO KHOA

Ảnh Họ tên và Chức vụ Thông tin liên hệ Ghi chú

PGS.TS. Lê Tiến Dũng

Trưởng khoa

Email: ltdung@dut.udn.vn

Điện thoại: 0912 48 3535

PGS.TS. Lê Đình Dương

Phó trưởng khoa

Email: ldduong@dut.udn.vn

Điện thoại: 0905 320 755

TS. Võ Quang Sơn

Phó trưởng khoa

Email: vqson@dut.udn.vn

Điện thoại: 0914 000 054

GIÁO VỤ VÀ THƯ KÝ KHOA

Ảnh Họ tên và Chức vụ Thông tin liên hệ Ghi chú

TS. Nguyễn Hồng Việt Phương

Giáo vụ

Email: nhvphuong@dut.udn.vn

Điện thoại: 0917 981 779

ThS. Đỗ Thị Thu Thảo

Thư ký

Email: thuthao@dut.udn.vn

Điện thoại: 0934 974 343

BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Ảnh Họ tên và Chức vụ Thông tin liên hệ Ghi chú

TS. Võ Quang Sơn

Trưởng Bộ môn

Email: vqson@dut.udn.vn

Điện thoại: 0914000 054

PGS.TS. Lê Thành Bắc

Email: lethanhbac@ac.udn.vn

Điện thoại: 0913 423 178

TS. Hoàng Dũng

Email: hdung@ac.udn.vn

Điện thoại: 0983 010 023

TS. Nguyễn Thị Hà

Email: ntha@dut.udn.vn

Điện thoại: 0966 481 350

TS. Nguyễn Hồ Sĩ Hùng

Email: nhshung@dut.udn.vn

Điện thoại: 0978 759 332

TS. Phan Văn Hiền

Email: pvhien@dut.udn.vn

Điện thoại: 0905 841 819

ThS. Nguyễn Bình Nam

Email: nbnam@dut.udn.vn

Điện thoại: 0905 076 545

TS. Nguyễn Thị Ái Nhi

Email: ntanhi@dut.udn.vn

Điện thoại: 0905 741 742

ThS. Nguyễn Văn Tấn

Email: tan78dhbk@dut.udn.vn

Điện thoại: 0925 26 3579

BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN

Ảnh Họ tên và Chức vụ Thông tin liên hệ Ghi chú

TS. Trịnh Trung Hiếu

Trưởng Bộ môn

Email: tthieu@dut.udn.vn

Điện thoại: 0947 058 220

TS. Lưu Ngọc An

Email: lnan@dut.udn.vn

Điện thoại: 0913 842 776

TS. Phan Đình Chung

Email: pdchung@dut.udn.vn

Điện thoại: 0988 983 127

PGS.TS. Lê Đình Dương

Email: ldduong@dut.udn.vn

Điện thoại: 0905 320 755

PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng

Email: nvduong@ac.udn.vn

Điện thoại: 0913 405 526

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu

Email: nhhieu@dut.udn.vn

Điện thoại: 0917 976 589

GS.TS Lê Kim Hùng

Email: lekimhung@dut.udn.vn

Điện thoại: 0914 112 526

TS. Phạm Văn Kiên

Email: pvkien@dut.udn.vn

Điện thoại: 0937 956 953

TS. Lê Hồng Lâm

Email: lhlam@dut.udn.vn

Điện thoại: 0917 058 687

TS. Nguyễn Tùng Lâm

Email: ntlam@dut.udn.vn

Điện thoại: 0907 114 052

TS. Nguyễn Hồng Việt Phương

Email: nhvphuong@dut.udn.vn

Điện thoại: 0917 981 779

TS. Dương Minh Quân

Email: dmquan@dut.udn.vn

Điện thoại: 0978 468 468

TS. Hoàng Trần Thế

Email: htthe@dut.udn.vn

Điện thoại: 0905 988 840

TS. Đoàn Anh Tuấn

Email: datuan@ac.udn.vn

Điện thoại: 0168 323 2222

TS. Hạ Đình Trúc

Email: hdtruc@dut.udn.vn

Điện thoại: 0905 429 456

TS. Trần Tấn Vinh

Email: ttvinh@dut.udn.vn

Điện thoại: 0935 072 261

PGS.TS. Đinh Thành Việt

Email: dtviet@ac.udn.vn

Điện thoại: 0974 736 363

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Ảnh Họ tên và Chức vụ Thông tin liên hệ Ghi chú

TS. Giáp Quang Huy

Trưởng Bộ môn

Email: gqhuy@dut.udn.vn

Điện thoại: 0905 272 423

ThS. Trần Thái Anh Âu

Email: ttaau@dut.udn.vn

Điện thoại: 0969 013 013

TS. Nguyễn Quốc Định

Email: nqdinh@dut.udn.vn

Điện thoại: 0122 269 9371

TS. Trần Thị Minh Dung

Email: ttmdung@dut.udn.vn

Điện thoại: 0944 357 127

PGS.TS. Lê Tiến Dũng

Email: ltdung@dut.udn.vn

Điện thoại: 0912 48 3535

TS. Nguyễn Kim Ánh

Email: nkanh@dut.udn.vn

Điện thoại: 0962 369 525

TS. Nguyễn Hoàng Mai

Email: nhmai@dut.udn.vn

Điện thoại: 0935 283 283

TS. Nguyễn Khánh Quang

Email: nkquang@dut.udn.vn

Điện thoại: 0914 424 858

TS. Trần Đình Khôi Quốc

Email: tdkquoc@ac.udn.vn

Điện thoại: 0905 356 565

TS. Ngô Đình Thanh

Email: ndthanh@dut.udn.vn

Điện thoại: 0914 486 786

TS. Trương Thị Bích Thanh

Email: ttbthanh@dut.udn.vn

Điện thoại: 0935 103 301

ThS. Nguyễn Thị Kim Trúc

Email: ntktruc@dut.udn.vn

Điện thoại: 0905 438 270

PGS.TS. Đoàn Quang Vinh

Email: dqvinh@dut.udn.vn

Điện thoại: 0903 586 586

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN

Ảnh Họ tên và Chức vụ Thông tin liên hệ Ghi chú

TS. Võ Quang Sơn

Trưởng Trung tâm

Email: vqson@dut.udn.vn

Điện thoại: 0914 000 054

ThS. Nguyễn Văn Cả

Email: nvca@dut.udn.vn

Điện thoại: 0986 169 017

KS. Nguyễn Quang Chung

Email: nqchung@dut.udn.vn

Điện thoại: 0123 558 6586

KS. Nguyễn Thế Lực

Email: ntluc@dut.udn.vn

Điện thoại: 0983 734 471

ThS. Nguyễn Quang Tân

Email: nqtan@dut.udn.vn

Điện thoại: 0903 518 978

ThS. Khương Thị Út Thương

Email: ktuthuong@dut.udn.vn

Điện thoại: 0949 523 454

ThS. Trần Anh Tuấn

Email: tatuan@dut.udn.vn

Điện thoại: 0911 29 6362

cựu cbvc khoa điện

hình ảnh thầy cô

Bộ môn điện công nghiệp Bộ môn hệ thống điện Bộ môn tự động hóa trung tâm thí nghiệm điện

Hoạt động

Ảnh tập thể khoa điện 45 năm Ảnh nhóm thầy cô