DANH SÁCH CỰU CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KHOA ĐIỆN QUA CÁC THỜI KỲ

BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN

Ảnh Họ và tên Thông tin liên hệ Năm về khoa Điện Ghi chú
Tăng Thiên Tư 1975 Đã mất
Nguyễn Hàn Thơ 1976
Nguyễn Văn Quang 1976
Vương Kỉnh 1976
Hồ Văn Nhật Chương 1977
Lê Vân 1977
Nguyễn Thị Thanh Hồng 1978
Trần Vinh Tịnh 1978
Trần Ngọc Do 1979
Nguyễn Thế Hùng 1979
Nguyễn Đình Quang 1979
Lê Hồng 1980 Đã mất
Nguyễn Văn Tiến 1980
Đoàn Ngọc Minh Tú 1980
Nguyễn Hữu Bách Khoa 1980
Nguyễn Quang Vinh 1980
Lê Kỷ 1983
Trần Hà Đức 1991
Trần Hoàng Minh 2006
Lê Thị Tịnh Minh 2007

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Ảnh Họ và tên Thông tin liên hệ Năm về khoa Điện Ghi chú
Trần Thị Nga 1976
Đỗ Thị Nga 1976
Nguyễn Mạnh Hà 1977
Khương Công Minh 1977
Đặng Văn Bình 1978
Nguyễn Viết Sung 1978
Nguyễn Xuân Thôi 1978
Nguyễn Xuân Thu 1978
Lâm Tăng Đức 1980
Nguyễn Bê 1980
Đặng Đông Hải 1983
Đoàn Văn Long 1995
Nguyễn Anh Duy 1995
Nguyễn Văn Minh Trí 1995
Lê Quốc Huy 2004
Phạm Công Dũng 2008
Nguyễn Đồng Hải Phương 2010
Nguyễn Lê Hòa 2013

BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Ảnh Họ và tên Thông tin liên hệ Năm về khoa Điện Ghi chú
Huỳnh Đốc 1975 Đã mất
Nguyễn Ngân 1975
Võ Bình 1976
Nguyễn Thị Hồng 1976
Lê Tấn Duy 1976
Trần Văn Chính 1977
Lê Văn Quyện 1977
Nguyễn Hữu Trinh 1977
Nguyễn Xuân Hòa 1978 Đã mất
Võ Như Tiến 1979
Nguyễn Hồng Anh 1980
Bùi Tấn Lợi 1980
Trần Đình Quế 1999
Ngô Việt Hưng 2004

XƯỞNG ĐIỆN (Nay là TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN)

Ảnh Họ và tên Thông tin liên hệ Năm về khoa Điện Ghi chú
Nguyễn Văn Đạt 1976 Đã mất
Lê Bông 1976
Nguyễn Đức Dương 1977
Nguyễn Văn Thiện 1977
Nguyễn Văn 1977
Đinh Thế Vinh 1977 Đã mất
Lê Văn Xuân 1977
Trần Thu 1977
Trần Văn Tần 1977 Đã mất
Nguyễn Văn Châu 1978
Phan Văn Mẫn 1978
Doãn Văn Tân 1978
Đào Thị Tuyết 1978
Nguyễn Mạnh Thân 1979 Đã mất
Phạm Ngọc Lương 1981
Lý Vân Quỳnh 1987
Mai Hộ 1987
Nguyễn Anh Tuấn 2006