Danh sách lớp TĐH K41 Đà Nẵng:

Lê Đức Anh Lê Trần Quang Huy Phan Nhất Tâm
Cái Viết Báu Phan Thế Anh Kiệt Phan Kỳ Thanh
Hoàng Trọng Đạt Phan Quang Nhật Hồ Đăng Phi Toàn
Cao Huy Đỗ Hoàng Viết Phong Tôn Thất Minh Trí
Lê Trung Dũng Lê Đình Huy Quan Trần Nhật Tuấn
Hoàng Trọng Hiệp Hoàng Ngọc Hoài Quang
Trương Đăng Hiếu Tôn Thái Sơn