Danh sách lớp 75Đ:

Lê Viết Cường Đỗ Quang Chiến Trần Công Chính
Nguyễn Năng Chung Trần Đình Duẫn Trần Văn Dũng
Tăng Văn Dũng Phạm Đình Đức Lê Phạm Công Hảo
Nguyễn Tiến Hoàng Phạm Viết Hoàng Võ Mạnh Hùng
Diệp Quốc Hùng Phạm Tiến Huy Nguyễn Quốc Huy
Đinh Thanh Lâm Nguyễn Thanh Liễu Nguyễn Xuân Lộc
Hoàng Lê Minh Hà Đức Minh Nguyễn Công Nguyện
Phạm Văn Ngưỡng Nguyễn Huy Quyền Huỳnh Văn Sang
Ngô Đình Tài Huỳnh Thành Tài Trần Đăng Tiến
Phạm Trung Tiến Nguyễn Đức Tùng Nguyễn Đình Tuy
Nguyễn Thanh Thảo Nguyễn Mạnh Thắng Lê Văn Thiện
Trần Niên Thủy Nguyễn Văn Thường Trần Quang Trung