Danh sách lớp TĐH K26:

Nguyễn Văn Đoài Nguyễn Thanh Bảo Tô Hữu Công
Trần Đăng Dương Võ Quốc Dũng Nguyễn Thanh Hoàng
Lê Tấn Hòa Nguyễn Thành Khiêm Đồng Phước Tùng Linh
Nguyễn Ngọc Linh Lê Phú Nguyên Trần Anh Quý
Hồ Đăng Phi Toàn Bùi Xin