Danh sách lớp HTĐ 3-2010:

Dương Tấn Hưng Trần Viết Bốn Nguyễn Hiếu
Lê Thanh Khoa Phạm Xuân Nhân Võ Văn Tâm
Nguyễn Phú Thạch Lê Văn Thắm Phạm Thanh Tuấn