Danh sách lớp HTĐ K27:

Nguyễn Trường Tuấn Nguyễn Văn Thái Từ Phúc Hậu
Lê Đắc Linh Phạm Hoàng Long Ngô Thị Thanh Mai
Tán Phan Minh Hải Nguyễn Gia Thụy Lê Thanh Bình
Lê Văn Minh Hoàng Hồ Văn Tịnh Nguyễn Ngọc Lập
Phạm Thị Hiền Trần Quang Luyện Trần Hồng Quân