Danh sách lớp HTĐ 1 – Nha Trang 2007:

Nguyễn Lâm An Nguyễn Văn Anh Trần Tuấn Anh
Đặng Thanh Bảo Nguyễn Huy Chương Lê Ngọc Hà
Lê Trần Duy Hậu Phan Đình Hiệp Võ Thành Hoàng Hiếu
Trần Vĩ Hoàng Nguyễn Hồng Nguyễn Đặng Thanh Lợi
Nguyễn Tấn Lực Nguyễn Nghĩa Nguyễn Văn Nhất
Châu Quang Sơn Lê Minh Thư Thiều Châu Toàn
Võ Anh Tuấn Nguyễn Mạnh Tường