Danh sách lớp 30DSD:

Phạm Văn Danh
Trưởng phòng Kỹ thuật Truyền tải
Truyền tải điện Kontum – Công ty Truyền tải điện 2
Nguyễn Văn Nhất
P.Phòng TK Đường dây
Chi nhánh miền Trung – Công ty CPTVXD điện 3
Lê Sinh Nguyện
Cán bộ
Công ty CP SOMECO Sông Đà
Nguyễn Văn Sơn Phạm Đức Sơn

Đã mất

Phạm Quang Trực
Cán bộ
Công ty CP Sông đà 12