Danh sách lớp 30DKT:

Phạm Xuân Huân Lê Quang Linh Võ Thanh Quang
V? Th? Tân Lê Duy Thành Trần Đình Thành
Nguyễn Duy Vinh Trần Quốc Tuấn Nguyễn Hoàng Thưởng
Thân Trọng Hải Võ Bá Tuynh Va Trần Hoài  Long
Tạ Quang Dũng Trần Minh Dũng Phạm Văn Dũng
Phạm Hùng Dũng Nguyễn Minh Dương Đoàn Văn Liên
Lê Phúc Bình Ngô Văn Bạo Đinh Tấn Hải
Phạm Văn Hùng