Danh sách lớp 25DDE:

LêTuấn Anh Đỗ Hữu ánh Lương Bang
Nguyễn Công Bảy Lê Công Bình Trần Viết Bốn
Lê Quốc Bửu Phạm Ngọc Chương Huỳnh Ngọc Cường
Lê Việt Cường Phan Công Đạm Đào Thanh Danh
Đồng Quốc Đạt Trần Công Đức Trần Ngọc Giang
Lê Tấn Giáo Vũ Ngọc Hà Trần Thanh Hải
Nguyễn Văn Hải Lê Công Hạnh Lê Trường Hiền
Đỗ Văn Hoàng Võ Đình Hoạt Hồ Thế Hùng
Trần Vĩnh Hùng Lê Việt Hùng Nguyễn Huy Hưng
Lưu Văn Khánh Võ Nguyên Linh Lê Tự Lộc
Tăng Viết Hoàng Lộc Võ Đức Long Trần Trọng Lực
Nguyễn Trí Lý Huỳnh Viết Mận Phạm Quang Minh
Tạ Công Minh Nguyễn Văn Minh Đỗ Hữu Minh
Đoàn Lê Nguyên Trần Quang Nhất Nguyễn Ngô Nhật
Trần Đình Nguyễn Phú Trần Đình Nguyễn Phúc Trần Ngọc Phương
Võ Việt Phương Lê Tấn Quân Mai Bá Quý
Trần Tiến Sĩ Lâm Quang Sơn Bạch Hồng Sơn
Cán bộ kỹ thuật
Công ty Truyền tải điện 2
Trần Tài Lê Văn Thanh Nguyễn Chí Thanh
Phan Chí Thanh Vũ Xuân Thanh Văn Đức Thành
Nguyễn Văn Thâu Đặng Hữu Thiện Lê Trung Thông
Đỗ Ngọc Thuỷ Đoàn Văn Thuỵ Mai Đức Tin
Lê Huy Tú Hoàng Đình Tuấn Lê Anh Tuấn
Lưu Anh Tuấn Nguyễn Anh(78) Tuấn Phạm Ngọc Tuấn
Nguyễn Khắc Vũ