Danh sách lớp 22DPY:

Cao Lại Chân Huỳnh Thị Kim Chung

Công ty Điện lực Phú Yên

Châu Thành Diệp
Nguyễn Ngọc Diệu Nguyễn Kim Đồng Nguyễn Hữu Quang Duy
Cao Sỹ Hiệp Võ Tấn Hoan Trần Đăng Hoang
Trần Văn Hoang Nguyễn Xuân Hoàng Trần Văn Hoạt
Chuyên viên
Ban QLDA thủy điện 3 – Tập đoàn Công ty Điện Lực Việt Nam
Võ Đông Hồi Đàm Văn Hội Lê Mạnh Hùng
Lê Văn Huy Hồ Minh Khải Hồ Huỳnh Khoa
Lại Xuân Khoa Nguyễn Lộc Phạm Văn Luyến
Ngô Lê Phương Nam Nguyễn Thị Hồng Nga Trần Thanh Nhã
Nguyễn Thành Pháp Lê Ngọc Phước Trần Kim Quyên
Nguyễn Công Quyền Phạm Văn Rinh Lê Ngọc Sang
Tô Ngọc Sáng Đặng Văn Sĩ Đặng Tấn Soạn
Phạm Ngọc Sơn Vũ Văn Sơn
CV phòng QLCT
BQLDA lưới điện
Bùi Văn Tâm
Trần Văn Tâm
CV phòng QLCT
BQLDA lưới điện
Phạm Văn Tân Nguyễn Chiến Thắng
Thái Nam Thế Đinh Ngọc Tiên Nguyễn Nhật Trường
Nguyễn Thanh Tự Phạm Anh Tuấn