Danh sách lớp 14DCLC:

LỚP 14DCLC
Lê Đình Trí Lương Minh Trung Nguyễn Đình Trung
Võ Quốc Trung Nguyễn Hùng Anh Thái Thái Bảo
Hoàng Xuân Lân Lê Quang Lương Nguyễn Đình Nam
Trần Phương Nam Võ Quang Tùng Cao Xuân Nhật
Phạm Đình Quốc Trần Đình Tài Trần Mạnh Khương
Huỳnh Nam Cát Trần Văn Quang Tiến Trác Trọng Đạt
Trần Quang Duy Trần Ngọc Thiên Nam Nguyễn Đức Tân
Thái Hoàng Anh Tuấn