Danh sách lớp 99HTD:

Nguyễn Thanh Bình
Công ty Thủy điện Rào Quán
Nguyễn Mạnh Hà Nguyễn Bảo Trọng
Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng
Phan Văn Vĩnh
Công ty Điện Lực Quảng Trị
Phó Giám đốc
Công ty Điện Lực Quảng Trị 126 TRần Hưng Đạo – Đông Hà – Quảng Trị