Danh sách lớp 89D2:

Bùi Quốc Anh Đào ngọc Ân Dương Tấn Ấn

Công Ty Viễn Thông Liên Tỉnh

Ngô Minh Châu

Bưu Điện Hội An – QN

Nguyễn Văn Cường

Bưu Điện Bình Định

Phan Tấn Cường

C.Ty Viễn Thông Q. Tế KV3-ĐN

Võ Đăng Đào

Công Ty Viễn Thông Liên Tỉnh

Huỳnh Trung Đình

Công Ty Viễn Thông Liên Tỉnh

Nguyễn Phú Hà
Chuyên viên
Tr.Tâm Kiểm Soát Tần Số KV3
Nguyễn Việt Hà

Xưởng T.Kế Bưu Điện

Nguyễn Nam Hải

Ph.TMại Mặt Đất Sân Bay ĐN

Nguyễn Trung Hải

Công Ty Viễn Thông Liên Tỉnh

Nguyễn Văn Hải
Chyên viên
Tr.Tâm Kiểm Soát Tần Số KV3
Trương Văn Hải

Công Ty Viễn Thông Liên Tỉnh

Trương Công Hạnh
P. Phòng Kiểm Tra
Tr.Tâm Kiểm Soát Tần Số KV3
Ngô Văn Hoà

Tr.Tâm Điều Độ HTĐ M.Trung

Hà Phước Huy Hoàng

Sân Bay Đà Nẵng

Nguyễn Văn Hoàng
Trạm 500KV ĐNẵng
Công Ty Truyền Tải Điện 2
Nguyễn Đức Hùng Lê Thừa Huy
P. Phòng Kiểm Tra
Tr.Tâm Kiểm Soát Tần Số KV3
Lương Hồng Khanh

Công Ty Điện Thoại

Lê Văn Khiêm Đào Ngọc Lâm

Công Ty Viễn Thông Liên Tỉnh

Đặng Thanh Liêm
Bộ môn Điện tử
Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Lê Hoài Nam

Ph. Thông Tin – Sân Bay ĐN

Lê Đức Nhung

Xưởng T.Kế Bưu Điện ĐN

Phan Trần Quân

CTy Điện Toán &Truyền Số Liệu

Lê Ngọc  Sơn Lê Văn  Sơn Phan Văn Thảo

Công Ty Viễn Thông Liên Tỉnh

Phạm Thiêm

Công Ty Viễn Thông Liên Tỉnh

Hoàng Lê Uyên Thục
Trưởng Bộ môn
Khoa ĐTVT-Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Lê Đức Trí

Cty Viễn Thông Quốc Tế KV3-ĐN

Dương Văn Tuấn

Cty Viễn Thông Quốc Tế KV3-ĐN

Phan Xuân Tùng

Công Ty Điện Thoại Đông Hà

Trần Vinh
Nguyễn Minh Vương
Phó Giám Đốc
CTy TNHH Minh Đức