Danh sách lớp 88Đ2:

Lê Chín Huỳnh Ngọc Chương Nguyễn Minh Đức
Lê Hồng Hà Ngô Đông Hải Đinh Vĩnh Hùng
Huỳnh Thanh Hùng Trần Quang Huy Nguyễn Văn Hường
Phòng VH Thông Tin
Tr.Tâm Điều Độ HTĐ M.Trung
Nguyễn Khoa Long
Giám đốc
Công ty công nghệ tin học Phi Long
Nguyễn Văn Lộc Nguyễn Tự Lực
Võ Thị Minh Nguyệt Nguyễn Văn Quảng
Trạm 500KV ĐNẵng
Công Ty Truyền Tải Điện 2
Đàm Khánh Quốc
Phạm Hồng Sơn Lê Tấn Sỹ

CTy Điện Báo Đ.Thoại Q.Ngãi

Bùi Văn Tân
Dương Đức Thiện Trần Công Thịnh Đoàn Văn Thông
Mai Thu Thuỷ
Trưởng đài kiểm soát
TT Quản Lý Tần Số KV3
Hồ Viết Trí Đỗ Hồ Trung
Lê Kim Tuấn Lê Minh Tú Nguyễn văn Vinh