Danh sách lớp TDH K29DN:

Trần Tấn Chức Nguyễn Hải Khoa Nguyễn Trọng Hà
Nguyễn Đức Chí Tâm Nguyễn Hữu Phong Phạm Thanh Hương
Bùi Hữu Thành Đoàn Thanh Tình Phan Vĩ Đức
Châu Ngọc Việt Đỗ Công Sinh Nguyễn Anh Tuấn
Châu Ngọc Thanh Trần Việt Cường