Danh sách lớp TĐH K40 Kontum:

Danh sách lớp TĐH K40 Kontum
Trần Hải Âu
Công ty cổ phần điện Gia Lai
Nguyễn Minh Dũng
Điện Lực Đăk Đoa – Công ty Điện lực Gia Lai
Đỗ Thanh Duy
Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC)
Nguyễn Văn Huấn
Sân bay Gia Lai
Nguyễn Xuân Khương
Điện lực Kon Tum – Công ty Điện lực Kon Tum
Nguyễn Thành Luân
Điện lực Phú Thiện – Công ty Điện lực Gia Lai
Tôn Long Ngọc
Điện Lực Chư Pưh – Công ty Điện lực Gia Lai
Trần Văn Quý
Công ty TNHH Thí nghiệm Điện MT – CN Gia Lai
Nguyễn Đức Thắng
Văn Phòng – Công ty Điện lực Gia Lai
Nguyễn Xuân Tiến
Điện Lực Chư Pưh – Công ty Điện lực Gia Lai
Nguyễn Anh Tuấn
Điện Lực Chư Pưh – Công ty Điện lực Gia Lai
Lê Văn Vinh
Điện lực Pleiku – Công ty Điện lực Gia Lai
Trần Văn Viên
Công ty CP ĐT&PT điện Sê San 3A
Phạm Anh Vũ
Phòng CNTT – Công ty Điện lực Gia Lai