Danh sách lớp TĐH K33PFIEV:

Phạm Ngọc Cường Chu Tất Dương Phạm Thành Hiền
Ngô Nhật Huy Đặng Quốc Hưng Lương Trọng Khải
Bùi Tuấn Việt Linh Trần Hữu Hoàng Long Nam Trần Đình Nhật
Trương Thanh Tùng Lê Minh Thành Lê Phú Thi
Văn Phú Trung Trương Hoài Nam Sơn Phạm Doãn Châu