Danh sách lớp TĐH K33 DakLak:

Nguyễn Văn Nghĩa Tạ Đức Thọ Mai Đình Thành
Huỳnh Quốc Văn Đặng Quốc Lợi Trần Đức Sỹ
Trần Văn Trọng Đoàn Văn Minh Võ Văn Huệ
Phạm Minh Tuấn Nguyễn Như Thế Cao Xuân Cường
Phạm Văn Nguyên Đào Minh Thủy Đinh Hồng Nam
Nguyễn Nhật Kỳ Nguyễn Đắc Thịnh