Danh sách lớp TDH K25:

Trần Quốc Bảo Nguyễn Song Hữu Nguyễn Hữu Việt Siêu
Phan Hồng Giang Phan Minh Mẫn Nguyễn Trường Sơn
Bùi Bích Hiền Đỗ Hoàng  Ngân Mi Nguyễn Thị Thu Thảo
Ngô Đình Vĩnh