Danh sách lớp TĐH K2009:

Võ Đại Bình Nguyễn Thiên Chương Phan Cường
Bùi Xuân Diệu Nguyễn Ngọc Dũng Lê Quốc Hùng
Nguyễn Đoàn Nguyên Kha Đặng Hồng Lam Trần Doãn Tường Minh
Võ Văn Phi Nguyễn Thế Phú Nguyễn Xuân Quang
Nguyễn Thế Quỳnh Võ Thanh San Võ Tấn Tài
Mai Thị Đoan Thanh Nguyễn Thị Khánh Thùy Trần Ngọc Tuấn
Phan Anh Tú Bùi Văn Vĩ