Danh sách lớp TC 34DPR:

Phan Ngọc Ân
Công ty Điện lực Ninh Thuận
Phó Phòng VT
Đoàn Quốc Huy
Điện lực Thuận Nam
Nhân viên
Nguyễn Thị Bích Thuận
Công ty Điện lực Ninh Thuận
Nhân viên
Lý Hữu Bình
Điện lực Ninh Phước
Nhân viên
Nguyễn Khoa
Công ty Điện lực Ninh Thuận
Nhân viên
La Nhật Thuận
Công ty Dịch vụ
Nguyễn Huỳnh Châu
Công ty Điện lực Ninh Thuận
Nhân viên
Nguyễn Anh Khoa
Điện lực Thuận Nam
Nhân viên
Nguyễn Đăng Toàn
Công ty Điện lực Ninh Thuận
Nhân viên
Nguyễn Ngọc Chức
Công ty Điện lực Ninh Thuận
Nhân viên
Lê Ngọc Liêm
Công ty Điện lực Ninh Thuận
Nhân viên
Phan Thanh Toàn
Điện lực Ninh Hải
Nhân viên
Trần Việt Danh
Công ty Điện lực Ninh Thuận
Nhân viên
Nguyễn Bá Linh
Công ty Điện lực Ninh Thuận
Nhân viên
Trần Công Toản
Điện lực Ninh Hải
Nhân viên
Lý Hữu Điệp
Điện lực Thuận Nam
Đội trưởng ĐQLVH
Ngô Thanh Phương
Công ty Điện lực Ninh Thuận
Nhân viên
Trương Minh Trí
Công ty Điện lực Ninh Thuận
Phó Phòng TCNS
Nguyễn Quốc Đức
Công ty Điện lực Ninh Thuận
Phó Phòng VP
Ngô Dương Hồng Quân
Công ty Điện lực Ninh Thuận
Nhân viên
Huỳnh Minh Trí
Công ty Điện lực Ninh Thuận
Nhân viên
Trình Như Hải
Công ty Điện lực Ninh Thuận
Nhân viên
Trịnh Tuấn Quảng
Điện lực Thuận Nam
Nhân viên
Phan Quốc Trung
Công ty Điện lực Ninh Thuận
Trưởng Phòng KT TC
Đào Văn Hải
Công ty Điện lực Ninh Thuận
Nhân viên
Phan Quốc Quý
Điện lực Thuận Bắc
Trưởng Phòng KD
Chế Thái Điền Trung
Điện lực PRTC
Nhân viên
Tô Văn Hiền
Điện lực Ninh Phước
Nhân viên
Lê Mạnh Quyên
Công ty Điện lực Ninh Thuận
Nhân viên
Mai Ngọc Tuân
Điện lực Ninh Hải
Nhân viên
Nghiêm Thị Quốc Hiệp
Công ty Điện lực Ninh Thuận
Nhân viên
Phùng Minh Thái
Điện lực Ninh Phước
Nhân viên
Trương Hồng Tuấn
Điện lực Ninh Sơn
Phó Phòng KT
Đậu Hoàng Hiệp
Điện lực Ninh Hải
Nhân viên
Nguyễn Đức Thành
Điện lực PRTC
Nhân viên
Phạm Anh Tuấn
Điện lực Thuận Nam
Nhân viên
Đào Nguyễn Minh Hoàng
Điện lực PRTC
Trưởng Phòng TH
Trần Đình Thoại
Công ty Điện lực Ninh Thuận
Nhân viên
Đinh Phạm Đức Tường
Điện lực PRTC
Nhân viên
Đoàn Quốc Hưng
Công ty Điện lực Ninh Thuận
Nhân viên
Nguyễn Đình Thoại
Điện lực Thuận Nam
Nhân viên
Trần Văn Ý
Điện lực PRTC
Nhân viên
Lê Đình Hưng
Điện lực PRTC
Nhân viên
Phan Ngọc Thông
Điện lực PRTC
Nhân viên