Danh sách lớp KTĐ K29 Đà Nẵng:

Hồ Tuấn Anh Đặng Công Nghị Đặng Huỳnh Công nghĩa
Nguyễn Văn Phục Hoàng Xuân Tú Trần Ngọc Anh Tuấn
Châu Minh Thắng Hồ Duy Trình Nguyễn Văn Viên
Hàn Triều Viên