Danh sách lớp KTĐ K28 Đà Nẵng:

Nguyễn Quang Bảo Đoàn Thanh Bình PHOTHILATH  Khoon Kham
Lê Đức Khánh Lê Quý Long Trương Nguyễn Q.Minh
Đặng Mỹ Nhựt Nguyễn Thanh Quang