Danh sách lớp K38 Đà Nẵng:

Nguyễn Phùng Dũng Trịnh Ngọc Định Nguyễn Thọ Hoàng
Nguyễn Phan Thanh Lâm Đặng Đức Lý Nguyễn Huỳnh Phi
Huỳnh Lâm Thiện Nguyễn Xuân Thuận Trần Ngọc Ứng
Nguyễn Hồng Vinh Vy Văn Vũ Nguyễn Duy Vương
Trịnh Quang Vinh