Danh sách lớp K37 Kon Tum:

Phạm Văn Bính Đinh Văn Cường Nguyễn Khoa Phi Dũng
Đỗ Mạnh Hùng Vũ Ngọc Hưng Vũ Ngọc Linh
Huỳnh Tấn Long Nguyễn Xuân Sang Nguyễn Trọng Tài
Nguyễn Cảnh Toàn Trần Anh Tú Phạm Quang Thắng
Nguyễn Viết Trị Phùng Vinh Hà Thanh Xuân