Danh sách lớp K34 ĐN:

Bouyakhet Khamphochay Phan Minh Chính Trần Ngọc Đăng
Trần Văn Đông Lê Quang Hiếu Đặng Lê Kim Hòa
Thái Hòa Nguyễn Huy Hoàng Nguyễn Thanh Hùng
Nguyễn Đăng Hùng Lê Thị Thu Hương KhamKhy Mililin
Lê Trần Nguyễn Nguyễn Bình Phương Nguyễn Công Hoài Tâm
Nguyễn Lê Kim Thịnh Khương Thị Út Thương Trương Anh Tuấn
Trần Anh Tuấn Hà Thái Việt Hà Ngọc Vinh
Nguyễn Tuấn Vũ