Danh sách lớp HTĐ 1998:

Phạm Tấn Khoa Lê Tấn Sỹ
Điện lực Hải Châu-Công ty TNHHMTV Điện Lực Đà Nẵng
Giám Đốc
Nguyễn Khoa Trình
Công ty Điện Lực PHÚ YÊN
PHÓ GIÁM ĐỐC