Danh sách lớp HTĐ1997:

lớp HTĐ 1997
Nguyễn Văn Đông Thạch Lễ Khiêm Hồ Quang Thịnh
Nguyễn Đình Tuân