Danh sách lớp HTĐ 2005:

Quách Phạm Cương Nguyễn Hữu Chung Trương Văn Chương
Nguyễn Văn Diệp Nguyễn Duy Dũng Lê Đình Dương
Võ Khắc Hoàng Huỳnh Đăng Hùng Ngô Văn Hưng
Lê Minh Long Nguyễn Thị Ngọc Minh Trần Văn Minh
Lê Bùi Nam Võ Như Quốc Nguyễn Kim Sơn
Nguyễn Văn Tảo Lê Thái Thanh VÔNGCHOMSY Phothinha