Danh sách lớp  cao học HTĐ 2004:

Nguyễn ĐÌnh Chi
Trưởng phòng Kế hoạch
Công ty Cổ phần EVN Quốc tế
Ngô Tấn Cư
Giám đốc
Công ty TNHHMTV Điện Lực Đà nẵng
Nguyễn Hoàng Công Dũng
Võ Long Đình
Công ty TNHHMTV Điện Lực Đà nẵng
Trần Ngọc Hoàng Trần Ngọc Hoàng
Nguyễn Văn Lân Huỳnh Anh Ly Trương Thế Phong
Trưởng trạm
Trạm biến áp 500kV Đà Nẵng
Nguyễn Hồng Sơn
Trưởng trạm
Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi
Phạm Xuân Thanh Nguyễn Văn Thành
Giám đốc
Điện lực Tây Hòa-Công ty Điện lực Phú Yên
Lê Văn Tâm
Trưởng phòng Vận hành và Thông tin
Công ty Lưới điện cao thế miền Trung
Lê Văn Hoàng Tuấn
Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
Công ty Cổ phần Xây lắp điện Quảng Nam