Danh sách lớp HTĐ 2002:

LỚP CAO HỌC HTĐ 2002
Trần Ngọc An
Công ty Điện lực Bình Định
Kỹ Thuật
Nguyễn Ngọc Dũng Nguyễn Thanh Đạt
BQLDA Năng Lượng Nông Thôn – CPC
Phó Giám Đốc
Đỗ Việt Hùng
Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung (CHP)
Ban chuẩn bị sản xuất
Bành Quốc Hùng
Công ty Điện lực Bình Định
Trưởng phòng KT
Nguyễn Văn Lê
Công ty CP Thuỷ điện A Vương
Chủ tịch HDQT
Nguyễn Dương Long
Công ty Cổ phần Đầu tư Công ty Điện Lực 3
Phó Giám đốc
Lê Văn Nghiệp
Công ty Tư vân XD Điện Miền Trung
Giám Đốc
Lê Văn Nhân
BQL DA Năng Lượng – PC3
Trưởng Phòng
Nguyễn Thanh Quảng
Ban QLDA lưới điện Miền Trung
Trưởng phòng KT-KTDT
Trần Quân
Ban quản lý dự án lưới điện Miền Trung
Phó giám đốc
Trần Đình Tân
Công ty Điện lực Bình Định
Nguyễn Văn Thu Lê Văn Trường
Tổng Công ty Điện lực miền Trung
Trưởng ban Vật tư