Danh sách lớp HTĐ K21 Quy Nhơn:

Trần Quang Tuấn Anh Huỳnh Phạm Quốc Tùng Võ Anh Tú
Nguyễn Ngọc Ánh Nguyễn Quang Vĩnh Nguyễn Chí Diễu
Phạm Đăng Thanh Nguyễn Cao Ký Lê Phước Hòa
Nguyễn Tường Tuấn Nguyễn Mạnh Thông