Danh sách lớp HTĐ 10-2010 (K22):

Hoàng Thị Hồng Anh
Giảng viên
Trần Nguyễn Thùy Chung
Giảng viên
Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng
Nguyễn Như Cường
Trần Đăng Cường
Giảng viên
Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng
Nguyễn Xuân Dúng
Phó trưởng Phòng Đấu thầu
Ban QLDA các công trình điện miền Trung
Dương Minh Hải
Phó Quản đốc PX vận hành
Công ty CP Thủy điện A Vương
Nguyễn Chí Hậu
Phó trưởng Phòng Kỹ thuật
Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
Nguyễn Trần Huỳnh
Chuyên viên
Ban QLDA lưới điện miền Trung-EVNCPC
Đào Duy Phước
Phó trưởng Phòng Đào tạo
Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
Mai Ngọc Phương Nguyễn Văn Thanh
Phó Phòng KTNV
Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung-EVNCPC
Nguyễn Thị Minh Thảo
Chuyên viên
Đội Sửa chữa Thí nghiệm – Công ty Truyền tải điện 2
Bùi Thượng Văn Thịnh
Giảng viên
Trường Cao đẳng nghề KTCN Dung Quất
Nguyễn Hữu Thuần Nguyễn Thái Viễn
QLDA
Cty TNHH Apave Châu Á -TBD
Nguyễn Hùng Việt
Phó Ban QLĐT
Tổng Công ty Điện lực miền Trung
Lê Kế Vĩnh
Phó phòng QLGS
Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung-EVNCPC