Danh sách lớp HTD8 – 2011(K24) :

Nguyễn Đắc Anh Huỳnh Thượng Chí Nguyễn Đức
Mai Văn Hạ Nguyễn Tuấn Hiệp Lê Thành Lợi
Trần Quang Tín Nguyễn Tấn Tiến Nguyễn Văn Tùng
Trần Văn Vinh Trần Đức Chung Trần Tám
Huỳnh Tấn Thịnh  Đinh Tấn Toàn Nguyễn Thái Tùng
Phothisalath Vilaylat Nguyễn Phi Long  Trịnh Văn Quý
Huỳnh Phúc Dương Đinh Tấn Đại