Danh sách lớp 33DDE:

Đinh Giang Cường Nguyễn Thanh Giang Phạm Văn Huy
Đặng Đôn Thạch Võ Mậu Phú Cao Văn Duẩn
Nguyễn Lê Tiến Đặng Văn Phương Nguyễn Văn Hoài
Huỳnh Văn Hải Phan Công Sỹ Nguyễn Phú Mỹ
Hồ Đình Linh Nguyễn Xuân Thủy Lê Minh Pháp
Ngô Trường Sơn Phạm Quốc Lâm Lê Hồng Thanh
Nguyễn Như Thắng Dương Tần Tuấn Nguyễn Thành Công
Trần Văn Cường Lương Vĩnh Trinh Võ Công Vũ
Lưu Hữu Đạc