Danh sách lớp 33D1DN (Dak Nong):

Nguyễn Quang  Bảo Nguyễn Trọng  Bình Đặng Nghĩa  Châu
Nguyễn Trọng  Đoàn Trần Viết  Đông Phạm Văn  Đức
Nguyễn Ngọc  Đức Vũ Văn  Dũng Hoàng Ngọc  Duy
Trịnh Văn  Hiển Nguyễn Xuân  Hiệp Trần Công  Hiệu
Nguyễn Đình  Hùng Võ  Hùng Nguyễn Thành  Lợi
Nguyễn Văn  Luyến Đinh Văn  Mạnh Nguyễn Văn  Minh
Bùi Thanh  Nam Trần Văn  Sơn Lê Văn  Sơn
Bùi Thanh  Sơn Lê  Văn  Trường Nguyễn Văn  Tâm
Vũ Hồng  Thái Nguyễn Đức  Thắng Lê Huy  Thành
Nguyễn Văn  Thành Phan Tuấn  Thành Nguyễn Xuân  Thao
Bùi Duy  Thống Huỳnh Minh  Thuận Đỗ Đình  Tiến
Nguyễn Hữu  Tuân Đinh Thanh  Tùng Phan Hoài  Vũ