Danh sách lớp 32D1TK:

Lê Nguyên Đán Lưu Thanh Đồng Nguyễn Ái
Vũ Minh Bông Nguyễn Viết Cường Trần Tấn Cảnh
Bùi Văn Cận Lê Quang Minh Chánh Lê Anh Chiến
Nguyễn Chiến Nguyễn Minh Chính Ngô Diệp
Nguyễn Dương Dũng Võ Quốc Huy Bùi Công Huy
Lê Văn Lên Trần Văn Lệnh Bùi Đình Mạnh
Phan Thanh Phương Nguyễn Văn Phước Nguyễn Văn Quang
Đỗ Thế Trường Sơn Đoàn Dũng Sĩ Nguyễn Tấn
Võ Văn Thiện Nguyễn Thành Trung Phan Trung Tuyến
Trần Quang Tuyến Nguyễn Tấn Vương Lê Quốc Việt