Danh sách lớp 28DQB:

Hoàng Trần Anh Trần Chí Bảo Trần Thái Bình
Phan Hữu Chiến Trương Quốc Cường Hoàng Mạnh Đạt
Trần Đức Dũng Phạm Quý Dương Trương Ngọc Hải Hà
Nguyễn Sơn Hà Lê Chiến Hào Phan Văn Hảo
Lê Trung Hậu Phan Thanh Hậu Trần Xuân Hiền
Lê Phương Hoà Trương Thế Hoạt Nguyễn Đức Hồng
Cái Viết Hùng Diệp Minh Quốc Hưng Trương Du Lịch
Mai Xuân Lộc Nguyễn Quý Long Nguyễn Thanh Long
Phan Văn Minh Nguyễn Hoàng Nam Phan Thanh Nhất
Võ Đức Ninh Đặng Đại Quân Nguyễn Văn Sơn
Lê Quyết Thắng Nguyễn Viết Thắng Nguyễn Thành Thắng
Đoàn Quyết Thắng Lê Hải Thành Nguyễn Chí Thành
Trần Quang Thiên Phạm Trung Thuyết Trương Minh Tiến
Đinh Văn Tới Dương Văn Trị Trần Trung
Nguyễn Quang Trung Nguyễn Văn Tuân Hà Anh Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuyến Nguyễn Văn Tuyển
Lê Anh Việt Trần Quang Vinh Phạm Quang Vũ