Danh sách lớp 26DDL:

Lê Tấn Bích Đinh Lê Bình Võ Xuân Bình
Lê Thái Cường Phan Thị Đầm Nguyễn Duy Điển
Chuyên viên phòng Quản lý Đầu tư
Công ty Điện lực Dăk Lăk
Nguyễn Duy Định Nguyễn Văn Đức
Chuyên viên phòng Thanh tra – Pháp chế
Công ty Điện lực Dăk Lăk
Trần Ngọc Trung Dũng
Phan Bá Hà Nguyễn Văn Hải Phan Đăng Hậu
Nguyễn Quang Hoè
Trưởng phòng Kinh doanh Điện lực Cư Kuin
Công ty Điện lực Dăk Lăk
Nguyễn Chí Hùng Đào Hải Hưng
Nguyễn Kiều Hưng Hoàng Văn Huy Nguyễn Thành Kiên
Chế Quang Luật Hà Văn Minh Phạm Ngọc Minh
Nguyễn Giang Nam Vũ Thành Nam Lê Thị Nguyệt Nga
Trưởng phòng Tổng hợp Điện lực Cư M’Gar
Công ty Điện lực Dăk Lăk
Cao Hồng Nguyên Vũ Văn Nhâm Lê Hoài Nhi
Phó Trưởng phòng Kỹ thuật ĐL Cư M’Gar
Công ty Điện lực Dăk Lăk
Nguyễn Đình Quang
KTV Xí nghiệp Tư vấn & Xây lắp điện
Công ty Điện lực Dăk Lăk
Nguyễn Lưu Quảng Ngô Hồng Sơn
Huỳnh Ngọc Sỹ Nguyễn Đăng Tâm
Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Drây H’Linh
Công ty Điện lực Dăk Lăk
Trần Xuân Thắng
Trần Văn Thanh Nguyễn Đức Thiện Nguyễn Đắc Thịnh
Đinh Viết Thọ Dương Văn Thuấn Nguyễn Đức Thuận
Nguyễn Thị Thuý
CV Điện lực Nam Buôn Ma Thuột
Công ty Điện lực Dăk Lăk
Hoàng Văn Trung Nguyễn Hữu Trung
Lê Minh Tuấn Nguyễn Công Tuấn Trần Minh Tuấn
Nguyễn Hữu Tuyên Nguyễn Đức Uyển Bùi Xuân Văn
Hà Văn Vững