Danh sách lớp 22DQB:

Trần Bình An
Phó giám đốc
Công ty Điện Lực Quảng Trị
Hồ Tuấn Anh Lê Tuấn Anh
Nguyễn Thanh Bình
Phó giám đốc
Công ty Điện Lực Quảng Trị
Đặng Văn Cảnh Nguyễn Văn Châu
Trần Mạnh Chiến Phạm Sỹ Công Hồ Chí Cường
Nguyễn Kiên Cường Bùi Thanh Cường Hoàng Văn Đăng
Đỗ Tiến Đạt Đặng Văn Dệ
KTV-CNĐ Vĩnh linh
Công ty Điện Lực Quảng trị
Lê Anh Đoài
Lê Huy Đông Đặng Đông Đức Ngô Thanh Đức
Võ Thị Dung Lê Trung Dũng Phan Tiến Dũng
Nguyễn Anh Dũng Trần Ngọc Dương Trần Mạnh Hà
Phạm Thanh Hà Hà Thanh Hải Nguyễn Khánh Hiến
Đào Hữu Hiếu Trần Xuân Hội Nguyễn Văn Huân
Trần Hùng
CV đội thí nghiệm
Công ty Điện Lực Quảng Bình
Cao Việt Hùng Nguyễn Việt Hùng
CNĐ Quảng Ninh
Công ty Điện Lực Quảng Bình
Nguyễn Mạnh Hùng
KTV-CNĐ Vĩnh linh
Công ty Điện Lực Quảng trị
Nguyễn Phi Hùng Phạm Văn Hùng
Lê Việt Hùng Trần Việt Hưng Nguyễn Thị Thanh Hương
Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Quang Huy Lê Phú Khánh
CV phòng kinh doanh
Công ty Điện Lực Quảng Bình
Võ Trung Kiên Nguyễn Xuân Lai Cao Vương Lâm
CV PX vận hành
Công ty Điện Lực Quảng Bình
Lê Văn Lâm
CNĐ Quảng Ninh
Công ty Điện Lực Quảng Bình
Hoàng Danh Lệ Nguyễn Ai Linh
Phạm Hồng Lĩnh Hoàng Văn Lợi Phạm Duy Luận
Lê Văn Lương Trần Hữu Lưu Nguyễn Đình Luy
Thân Nhân Mạnh Đinh Viết Minh Phạm Thanh Minh
Phạm Mùi Lê Hải Nam Lê Văn Nghĩa
Lê Thái Nguyên Đoàn Văn Nhân Nguyễn Đức Nhân
Lê Xuân Phồn Nguyễn Anh Phong
CV phòng kinh doanh
Công ty Điện Lực Quảng Bình
Nguyễn Hồng Phong
Nguyễn Lương Phong Phan Xuân Quân Trương Vĩnh Quảng
Đặng Văn Quốc
CV phòng kinh doanh
Công ty Điện Lực Quảng Bình
Lưu Đức Sơn
CV phòng kinh doanh
Công ty Điện Lực Quảng Bình
Phạm Ngọc Sơn
CV PX vận hành
Công ty Điện Lực Quảng Bình
Ngô Trường Sơn Tạ Lương Tâm Nguyễn Trọng Thạch
Công Đức Thắng Hoàng Vũ Thắng
Nhân viên
Trạm BA 110 KV – Quảng Bình
Nguyễn Ngọc Thắng
Nguyễn Xuân Thắng Nguyễn Quyết Thắng Võ Quang Thắng
Nguyễn Hữu Thanh Lê Hải Thanh Hoàng Quốc Thành
Phạm Anh Thành Trần Văn Thảnh Hoàng Văn Thiện
Phan Xuân Thọ Trương Quang Thuần Trần Phú Thuỳ
Đoàn Bảo Toàn Nguyễn Phi Toàn Trần Quốc Toản
Nguyễn Văn Tri Hoàng Mạnh Trung Nguyễn Hữu Trung
Phạm Thành Trung Bùi Quang Trung Hoàng Minh Tuấn
Nguyễn Thanh Tùng Phan Bá Ty Lê Văn Vang
Phan Quang Vinh