Danh sách lớp 21D:

Hoàng Kim Anh Lê Trung Ánh
Chuyên viên
Phòng kỹ thuật
Phạm Bích
Huỳnh Xuân Bình
Phó giám đốc
Phân xưởng cầu đỏ
Khuất Thanh Bình
Chuyên viên
Phòng kĩ thuật an toàn
Phạm Thanh Bình
Nguyễn Đình Châu
CV Phòng KT_KTDT
Ban quản lý dự án lưới điện
Tưởng Văn Chung Lê Văn Chương
Chuyên viên
Phòng kỹ thuật
Trương Văn Chương Nguyễn Văn Có
Phòng giám sát
Dương Công Da
Nguyễn Văn Đạt Võ Huy Diễm Đặng Thanh Đông
Chuyên viên
Phòng kĩ thuật an toàn
Phạm Duy Trần Văn Hiệp Nguyễn Xuân Hiệp
Mai Thị Kim Hoa Nguyễn Hữu Hòa Nguyễn Đức Hoàng
Hà Phi Hùng Nguyễn Phi Hùng Nguyễn Tuấn Hùng
Trương Mai Hùng Nguyễn Quốc Huy Trương Anh Tuấn Kiệt
Nguyễn Văn Lâm Ngô Quốc Lân Phan Lê
Võ Long Liễu
Kiểm tra viên
Chi nhánh điện khu vực 1
Võ Khắc Lộc Lê Xuân Lợi
Nguyễn Hữu Mai Lê Hiếu Minh Nguyễn Văn Minh
Kiểm tra viên
Chi nhánh điện khu vực 1
Nguyễn Ngọc Nguyên Nguyễn Trọng Nhân Phạm Đình Phong
Huỳnh Trọng Phú Huỳnh Trần Phú Nguyễn Văn Quang
Đỗ Bá Quốc Đàm Quang Sang Phó Quốc Sang
Bùi Sơn Phạm Hồng Sơn Mai Tiến Sỹ
Trần Thị Tâm Võ Như Tâm Bùi Minh Tân
Nguyễn Văn Thái Hồ Đức Thắng Hồ Nhật Thanh
Phan Quang Thành Nguyễn Hồng Thọ Võ Như Thu
Mai Thành Tiến Nguyễn Hoàng Tiến Nguyễn Viết Tiến
Vũ Huy Trân
Nhân viên vận hành
trạm Tịnh Phong
Nguyễn Thanh Trung Võ Tấn Trung
Đào Nguyên Trường Châu Mạnh Tú Nguyễn Hữu Tú
Nguyễn Anh Tuấn
Nhân viên vận hành
trạm Tịnh Phong
Nguyễn Thanh Tuấn Nguyễn Văn Tuấn
Trương Anh Tuấn Vĩ Anh Tuấn Nguyễn Văn Tý
Hà Thanh Vinh Nguyễn Văn Ý