Danh sách lớp 20DQN:

Nguyễn Bảo Nguyễn  Chuyền Lương Văn Đức
Nguyễn Đức Huy Nguyễn  Học Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Triều Long Nguyễn Văn Lực Võ Thành Lựu
Trần Ngọc Nhân Nguyễn Thái  Ninh Bùi Văn Oanh
Võ Văn  Phi Tạ Như Phong Trương Như Phong
Nguyễn Nam Phương Trần Tấn Phú Nguyễn Hồng Thành
Đặng Quang Thống Trần Khắc Thu Nguyễn Hữu Tín
Vương Đình Triết Lê Nho Tùng Trần Toàn Tài
Trần Văn Tân Nguyễn Chí Thái Lê Duy Thọ
Lê Đình Thọ Đinh Tấn Thống Nguyễn Văn Tiến
Đinh Văn Tín Lê Phương  Trung Phạm Thanh Tùng
Đoàn Hùng Việt Lương Quốc Việt Lương Hữu Vũ