Danh sách lớp 20DBD:

Nguyễn Mạnh Đức Nguyễn Quốc Hưng Cao Thanh  Hàng
Huỳnh Ngọc Hải Nguyễn Kim Hòa Mai Thanh Khang
Lê Văn Nghĩa Mang Viên Duy Phong Nguyễn Thanh Tiên