Danh sách lớp 20D1:

Trương Quang Ba Nguyễn Thanh Bình
Đội trưởng
Công ty Truyền tải điện 2 – Truyền tải điện Quảng Bình
Đào Ngọc Châm
Đỗ Đức Chiến Trịnh Thanh Chương Tô Phú Cường
Lê Phúc Đạt Mai Xuân Đức Cao Bá Giang
 Đỗ Như Hào Trần Công Hiền Nguyễn Văn Hiếu
Phạm Ngọc Hoàn Trịnh Thanh Hội
Đội phó
Công ty Truyền tải điện 2 – Truyền tải điện Kon Tum – Gia Lai
Vũ Mạnh Hùng
PTP Kinh doanh
ĐL Quảng Trị
Nguyễn Văn Hường Huỳnh Trung Lễ
Tổ Trưởng
Nguyễn Văn Liên
TP Kinh doanh
Công ty Điện Lực Quảng Trị
Nguyễn Văn Lý Trương Công Nhược Thái Quốc Phong
Nguyễn Sỹ Phong Trần Viết Quang Huỳnh Văn Sáu
Nguyễn Trường Sơn Nguyễn  Sơn Nguyễn Văn Tài
Nguyễn Hồng  Tâm Văn Tiến Tâm Hoàng Quốc Thắng
Nguyễn Xuân Thanh Trần Thấu Hà Văn Thiên
Lâm Tú Thông Phạm Bá Thùy Phạm  Tiến
Nguyễn Quốc Tiến Nguyễn Tính Lê Hữu Tình
Nguyễn Huy Toàn Phan Minh Tuấn Nguyễn Hoàng Việt
Phan Đức Vinh Đặng Văn Vũ
P. Ban QLĐT
Tổng Công ty ĐL miền Trung
Nguyễn Văn Yên