Danh sách lớp 19DLD:

Đặng Thuận An
Nhân viên vận hành
TBA Dốc sỏi
Đỗ Văn Công Võ Văn Cường
Nguyễn Văn Dũng
Nhân viên vận hành
Trần Thanh Hà Lâm Sơn Hạnh
Trần Bá Hiệp Đinh Viết Hoà Ngô Huy Hoàn
Quản đốc phân xưởng điện
Công ty Thuỷ điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
Võ Văn Hưng Nguyễn Hữu Kiên Vũ Thế Kỷ
Lê Tạ Hải Lan
Nhân viên
Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
Võ Thanh Lực
Phó quản đốc phân xưởng Tự động
Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
Lương Chí Mạnh
Nguyễn Văn Minh Đinh Văn Duy Minh Trương Quang Mỹ
Bùi Đình Nghĩa Trần Văn Nhu Ngô Phạm Thế Phiệt
Nguyễn Thanh Quang Nguyễn Hùng Sơn Võ Huy Tâm
Đinh Ngọc Tân Nguyễn Hùng Trang Nguyễn Văn Trung
Nguyễn Xuân Trường Trần Ngọc Tư Nguyễn Văn Tuấn
Phan Tựu Tạ Quang Tý