Danh sách lớp 18DPY:

Bùi Sĩ Bách Phạm Ngọc Bích Ngô Phương Bình
Võ Tấn Chung Trần Tấn Chương Võ Huy Cường
Đỗ Trọng Danh Huỳnh Thế Dân Lê Văn Giác
Trần Việt Hải Lê Phương Hiển Lê Kim Hoàng
Ngô Minh Hoàng Nguyễn Ngọc Hồ Phạm Văn Hùng
Văn Đình Khoang Nguyễn Văn Khương Nguyễn Ngọc Kim
Đoàn Văn Kỳ Huỳnh Vi Nhân Cao Quang Nhất
Phan Quang Phấn Phạm Hùng Phong Nguyễn Như Phong
Nguyễn Thanh Phong Lê Hồng Phúc Hà Đức Thạnh
Đặng Đắc Thành Phạm Văn Tía Mai Xuân Tiến
Bùi Tiến Toàn Nguyễn Quảng Toàn Võ Thiện Tâm
Đỗ Thành Tân Nguyễn Hùng Thanh Nguyễn Trần Anh Thi
Ngô Văn Trưng Nguyễn Y Viện Đỗ Thanh Việt
Phan Tuấn Vũ Phùng Vương