Danh sách lớp 06ĐLT:

Đặng Hùng Đức Dư Tấn Đức Nguyễn Tấn Ánh
Bùi Trọng An Trần Quốc Bảo Nguyễn Văn Bình
Phan Thanh Cảnh Nguyễn Năng Chung Nguyễn Quang Chung
Nguyễn Hữu Diệt Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Võ Hưng Duy
Trần Thị Lan Hương Nguyễn Quang Hưng Trương Quang Hải
Ngô Quang Huy Nguyễn Khắc Khánh Trương Đức Khánh
Lưu Trung Kiên Lê Thị Kim Liên Nguyễn Phi Long
Hồ Tấn Mẫn Huỳnh Văn Minh Hoàng Đại Nghĩa
Nguyễn Hữu Nguyên Phan Thị Quỳnh Như Đoàn Thanh Nhân
Võ Mậu Non Trần Văn Phước Nguyễn Ái Phú
Trần Thanh Phú Lê Văn Quang Nguyễn Hùng Sơn
Nguyễn Tiến Sĩ Nguyễn Tân Nguyễn Nhất Thành
Huỳnh Tấn Duy Thọ Nguyễn Hữu Thọ Phan Đức Thiện
Nguyễn Thị Bích Tiên Nguyễn Văn Tiến Lưu Văn Toàn
Thái  Văn Tráng Trương Công Triều Nguyễn Đình Trung
Võ Trung Nguyễn Hữu Truyện

Chuyên viên

Ban QLDA nhà máy xi măng Cam Ranh

Phạm Hữu Trí
Võ Anh Tuấn Hoàng Văn Vinh Trần Huỳnh Vương Hoà Vũ
Nguyễn Thế Thân Nguyễn Đình Thống Bùi Xin