Danh sách lớp 04ĐLT:

Trương Đình Chi Nguyễn Đức Duy Trần Thị Hạ Đoan
Trương Quang Hiến Nguyễn Hoá Nguyễn Huy Hưng
Ông Hoàng Ngọc Hưng Trần Văn Lầu Trương Hạnh Ly
Huỳnh Thị Lý Trần Thành Nam Vũ Thị Nga
Võ Thành Nhân Hồ Bình Phương Nguyễn Văn Sơn
Trần Hữu Sơn Đặng Ngọc Tài Nguyễn Hữu Tâm
Lê Anh Tân Võ Minh Tây Nguyễn Thị Cẩm Thạch
Võ Doãn Thành Huỳnh Thị Thanh Thảo Nguyễn Đức Thắng
Nguyễn Đức Thông Nguyễn Gia Thuỵ Trần Lập Tiền
Trần Phạm Nam Trân Nguyễn Minh Tuấn Hoàng Ngọc Tùng
Hà Văn Viên Đoàn Ngọc Viễn Nguyễn Vĩnh
Nguyễn Ngọc Vỹ Lê Quý Vương Nguyễn Hồng Hiến